Lakarin kaavaluonnos nähtävillä

Lakarin logistiikka- ja yritysalueen kaavaluonnos on valmistunut ja luonnos on nähtävillä 10.1.-10.2.2012. Kaava-alueen pinta-ala on noin 133 ha. Alueelle on varattu tilaa noin 70 hehtaaria teollisuus- , varasto- ja logistiikkatoiminnoille. Yhteenlaskettu rakennusoikeus T-alueilla on tonttitehokkuusluvun e=0.45 mukaan noin 313 700 kerrosalaneliömetriä. Kaavaluonnoksessa on myös aluevaraus teollisuusraiteelle ja kolmelle tuulivoimalalle. Liikeneyhteyksien järjestäminen aluetta sivuaville valtateille ratkaistaan kaavatyön edetessä.
Lakari rakentuu liikenteellisesti edulliseen paikkaan valtateiden 8 ja 12 väliin. Alueelle on osoitettu aluevaraukset teollisuusraiteelle, joka voidaan liittää Kokemäki-Rauma -rataan. Kaava-alueen liittämistä valtateihin on tarkasteltu liikenteellisissä selvityksissä: esillä on ollut tilapäisjärjestely Äyhöntien ja valtatie 8:n liittymässä tai mahdollisuus rakentaa suoraan valtatie 8:n, Koillisväylän ja Pohjoiskehän eritasoliittymä. Nyt kaavoitettava Koillisväylän osuus mahdollistaa Koillisväylän rakentamisen Äyhöntien ja valtatie 12:n välille.
Lakarin asemakaava-alueelle on kaavan mukaan mahdollista sijoittaa enintään kolme tuulivoimalaa. Kaikki kolme voimalaa sijaitsevat suojaviheralueilla. Tuulivoimaloiden maksimikorkeudeksi on määritelty + 205 metriä, joka mahdollistaa 120 metrin napakorkeuden ja 60 metrin lavan pituuden.
Alueen hulevesikäsittelyn perusajatuksena on tontti- ja korttelialuekohtaisin menetelmin poistaa haitta-aineet hulevesistä. Hulevedet kootaan kokoojauomiin ja edelleen viivytys- ja kosteikkoalueille ennen niiden johtamista hallitusti metsäteollisuuden raakavesikanavaan.
Suojaviheralueet on rajattu luontoarvojen, historiatekijöiden, rakennettavuuden ja kunnallisteknisten järjestelytarpeiden perusteella. Kaava-alueen itäosaan on merkitty maa-aineksen ottoalue, jota voidaan hyödyntää alueen maanrakennustöiden yhteydessä. Maa-aineksen ottoalue voidaan myöhemmin kaavoittaa teollisuusalueeksi.
Lakarin alueen ensimmäiset tontit ovat rakennettavissa vuonna 2013. Kaavan saatua lainvoiman, on alueelle mahdollista päästä rakentamaan heti. Koko Koillisen teollisuusalueen kaavoitus etenee samanaikaisesti kahdella kaavatasolla. Alueelle laaditaan osayleiskaavaa ja asemakaavoitusta jatketaan vaiheittain.
Asemakaavaluonnokseen, tehtyihin selvityksiin ja muuhun kaavatyön valmisteluaineistoon voi tutustua internetissä osoitteessa www.rauma.fi/tevi/kaavoitus/, sekä palvelupiste Pyyrmannissa 10.1. - 10.2.2012 välisenä aikana.
Lisätietoja antavat:
Juha Eskolin, kaupunkisuunnittelupäällikkö, puh. 02 834 3660
Jouni Mäkinen, kaavoitusarkkitehti, puh. 02 834 3665
Hannu Lahtinen, liikenneinsinööri, puh. 02 834 4621
Mirja Kotiranta, elinkeinosuunnittelija, puh. 02 834 3091